Categories:

Jak uczyć słówek? Porady i pomysły dla nauczycieli języków

Znajomość słownictwa ma kluczowe znaczenie dla osiągnięć szkolnych każdego ucznia. Zarówno w klasie, jak i poza nią, sukces ucznia zależy od rozumienia tekstu czytanego i rozwoju języka angielskiego. Skuteczne strategie nauki słownictwa pomagają w kształceniu dzieci, które uczą się nowych słów.

Opóźnienia rozwojowe, trudności w czytaniu i rzadkie obcowanie z nowymi słowami mogą spowodować zahamowanie postępów uczniów. Większość nauczycieli zgadza się jednak, że pasywne uczenie się nie jest najlepszym sposobem na rozwijanie umiejętności uczniów w zakresie słownictwa.

Jakie strategie nauczania powinieneś zastosować, aby usprawnić naukę słownictwa?

Jak rozwija się znajomość słownictwa?

Słownictwo to rozumienie, jak używać słów w odniesieniu do ich znaczenia. Rozwijanie słownictwa to coś więcej niż tylko szukanie słów w słowniku i używanie ich w zdaniach.

Słownictwo uczniów rozwija się przez całe życie poprzez uczenie się bezpośrednie i pośrednie. Można zastosować bezpośrednie metody nauczania, takie jak:

 • Wprowadzanie konkretnych instrukcji dotyczących słów, które mają na celu zwiększenie rozumienia i zasobu słownictwa.
 • Prowadzenie zabaw słownych, które opierają się na wcześniej poznanych słowach.
 • Zachęcanie uczniów do częstego czytania, aby zwiększyć ich znajomość słów i rozwój językowy.
 • Używanie słownika do nauki znaczenia słów i proszenie uczniów o używanie tych słów w zdaniach podczas zajęć.
 • Wykorzystanie świadomości kognatów (ELL) do uczenia dzieci podobnych słów w języku angielskim i innych językach, np. hiszpańskim. Kognaty to dwa słowa w różnych językach, które mają podobne znaczenie, pisownię i wymowę.
 • Uczynienie umiejętności mówienia priorytetem podczas nauki słownictwa.
 • Czytanie uczniom opowiadań. Pomaga im to w zadawaniu pytań i uczeniu się konkretnych słów. Książki z obrazkami mogą pomóc uczniom w utrwaleniu “większych” słów.

Pogłębianie znajomości słownictwa trwa przez całe życie. Ważne jest, by uczniowie rozumieli, jak uczyć się nowych słów, by nie czuli się wyróżnieni, jeśli mają trudności z poszerzaniem zasobu słownictwa.

Skuteczne techniki nauki słownictwa

Gdy nauczyciele stosują techniki nauki słówek i strategie nauczania, takie jak korzystanie ze słownika, analiza morfemów, świadomość kognatyczna i analiza kontekstowa, uczniowie szybko przyswajają wiedzę i potrafią przypomnieć sobie nowe słowa, synonimy i antonimy. Każdy z tych elementów bazuje na wcześniejszej znajomości innych słów, tworząc własną bibliotekę słownictwa.

Skuteczne strategie nauczania obejmują różne metody, które można dziś wykorzystać w klasie:

 • Wielokrotne pokazywanie uczniom tego samego słowa, aby ułatwić im naukę
 • Podanie uczniom definicji słowa i poproszenie ich o napisanie tego słowa w zdaniu
 • Używanie organizerów graficznych do definiowania nowych słów
 • Uczenie dzieci samodzielności i poprawiania własnych błędów – popełnianie błędów jest w porządku!
 • Wprowadzanie technologii do klasy i korzystanie z narzędzi cyfrowych odpowiednich do nauki słownictwa.
 • Pozwól uczniom często ćwiczyć
 • Używaj kaligrafii by lepiej zapamiętać

Proste i efektywne strategie nauki słownictwa pomogą uczniom zbudować imponujący zasób słownictwa. Mamy jednak więcej taktyk, którymi chcemy się z Wami podzielić!

Zapoznajcie się z obszerną listą strategii, które pomogą wam w nauczaniu słownictwa waszych uczniów.

Przyjmij perspektywę ucznia

Rozumiesz, jak to jest rozwijać własne słownictwo – robisz to od wielu lat! Posiadając wyższe wykształcenie i doświadczenie w czytaniu i pisaniu, możesz przekazać uczniom wiele mądrości.

Dostosowuj plany lekcji do problemów, jakie uczniowie napotykają w trakcie nauki nowych słów. Pokaż im, jak wziąć słowo, o którym nigdy wcześniej nie słyszeli, wymówić je i pokazać jego zastosowanie w jednym lub dwóch zdaniach. Uczniowie poznają jego znaczenie poprzez zdania.

Ściana słów

Ściana słów zachęca dzieci do skupienia się na nauce nowych słów. Ściany słów są łatwe do stworzenia! Wystarczy napisać na maszynie lub odręcznie dużymi literami listę słów i powiesić ją na tablicy ogłoszeń lub na ścianie, gdzie uczniowie będą mogli ją codziennie oglądać. W ciągu roku należy dodawać nowe słowa, aby uczniowie pogłębiali swoją wiedzę na temat nieznanych słów i ich znaczenia.

Zachęć uczniów do współtworzenia większej ściany i dodawania do każdego słowa obrazków, synonimów i antonimów. Jeśli uczniowie mają problemy z uchwyceniem znaczenia poszczególnych słów, dodanie synonimów może pomóc w ich zrozumieniu.

Ściany słów to zabawny sposób na poszerzenie zasobu słownictwa uczniów.

Tworzenie zeszytów do nauki słownictwa

Młody chłopiec siedzi w klasie i uzupełnia ołówkiem zadania ze słownictwa w zeszycie ćwiczeń.

Zeszyty do nauki słownictwa zachęcają uczniów do poszerzania wcześniej zdobytej wiedzy i poprawiania znajomości języka angielskiego. Rozdaj uczniom zeszyty, by mogli notować nowe słowa i ich znaczenia. Można zachęcić uczniów, by obok każdego nowego słowa zapisywali synonimy i antonimy.

Aby zeszyty ze słownictwem stały się bardziej zabawne, poproś uczniów, by narysowali obrazki lub stworzyli wykresy, na których pokażą, jak użyli danego słowa w kilku zdaniach. Daje im to okazję do kilkukrotnego przećwiczenia tego słowa i utrwalenia jego definicji.

Zeszyty ze słownictwem przypominają uczniom o ich postępach w nauce. Pomoże im to uświadomić sobie, jak duże postępy zrobili w ciągu roku.

Połącz znaczenia słów za pomocą mapowania semantycznego

Mapowanie semantyczne to rodzaj graficznego organizera, który pokazuje związki między konkretnymi słowami i zwrotami.

Wybierz jednego ucznia, który narysuje na tablicy kredowej słowo kluczowe. Następnie zachęć uczniów, aby uczestniczyli w tworzeniu mapy i wpisywali słowa, które są związane z danym słowem kluczowym. Na przykład, uczeń lub nauczyciel może napisać na tablicy słowo kluczowe “farma”. Uczniowie na zmianę wypisują słowa takie jak: krowa, stodoła, koń, siano, farmer.

Mapy semantyczne pomagają uczniom rozwijać słownictwo i umiejętność czytania ze zrozumieniem. Nauczyciele mogą co tydzień dodawać nowe, trudniejsze słowa. W miarę jak uczniowie będą poszerzać swój zasób słownictwa, nabiorą pewności siebie w czytaniu i pisaniu.

Tworzenie kart wyrazowych

Karty wyrazowe pomagają uczniom rozwijać umiejętność uczenia się nowych słów i podkreślania ich znaczenia. Jest kilka sposobów na to, by uczniowie tworzyli własne karty wyrazowe.

W tym przykładzie uczniowie mogą zapisywać pojedyncze słowa kluczowe na osobnych czystych kartach. Określają, czy dane słowo jest rzeczownikiem, zaimkiem, przymiotnikiem czy czasownikiem. Upewnij się, że pod każdym słowem znajduje się jego definicja. Poleć uczniom, by użyli tych słów w kilku zdaniach lub wykorzystali je jako podpowiedź do szybkiego napisania tekstu.

Warto podzielić uczniów na małe grupy, liczące od dwóch do czterech dzieci. Mogą oni pomagać sobie nawzajem w rozwijaniu słownictwa, przedstawiając sobie słowa kluczowe i prosząc o użycie ich w zdaniu.

Tygodniowe karty wyrazowe wspomagają rozwój języka angielskiego i poprawiają umiejętność czytania ze zrozumieniem.

Zachęcanie do czytania ze zrozumieniem

Nauczyciel i uczeń czytają książkę, aby doskonalić umiejętność czytania ze zrozumieniem i znajomość słownictwa w klasie.

Rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem jest niezwykle ważne dla osiągnięcia przez każdego ucznia sukcesu w nauce. Różnorodne metody nauczania, w połączeniu z konsekwentnym zadawaniem lektur, powinny pomóc w rozwijaniu umiejętności czytania ze zrozumieniem i wzbogacaniu słownictwa.

Poniżej znajduje się kilka wskazówek, które pomogą wzmocnić umiejętności uczniów w zakresie czytania ze zrozumieniem:

 • Czytanie na głos. Zachęć uczniów do czytania na zmianę na głos, aby mogli zobaczyć i usłyszeć słowa. W trakcie czytania mogą nauczyć się wymowy słów.
 • Czytanie książek odpowiednich dla danej klasy. Należy dawać uczniom książki dostosowane do poziomu ich klasy. Książki powinny być na tyle łatwe, by dzieci rozumiały ich sens, ale na tyle trudne, by poszerzały słownictwo.
 • Dyskusja w klasie o książkach, które czytają. Rozmowy o książkach pomagają uczniom zapamiętać historię i ułatwiają zrozumienie tekstu.
 • Fonetyka. Ćwiczenie fonetyki to zabawny sposób na rozwijanie słownictwa. Fonetyka pomaga uczniom opanować dźwięki i rozróżniać litery, które brzmią tak samo jak “s” i “th”.

Wykorzystuj wizualizacje i sytuacje

Jeśli to możliwe, używaj w klasie znaczących wizualizacji.

Narzędzia typu flashcard, takie jak Vocabulary Cartoons, pomagają uczniom łączyć słowa z zabawnymi kreskówkami za pomocą technik pamięciowych. Program ten sprawdza się w klasach od podstawówki do szkoły średniej.

Stosuj z uczniami poniższe strategie nauczania słownictwa wizualnego:

 • Jeśli przygotowałeś ścianę słów, poproś uczniów, aby przygotowali papierowe flashcards z nowymi słowami i ich definicjami. Wywieś je na tablicy, aby cała klasa mogła je codziennie oglądać. Pamiętaj, aby co tydzień zmieniać słowa, aby uczniowie stale uczyli się nowych słów i zwrotów.
 • Zamień swoich uczniów w detektywów słów! To zabawne ćwiczenie zachęca dzieci do czytania książek podczas wyszukiwania słów kluczowych. Wręcz im listę słów kluczowych, które mają znaleźć w książce. Gdy znajdą słowa kluczowe użyte w zdaniach, zachęć ich do używania tych słów w zdaniach mówionych i pisanych.
 • Dzieci uwielbiają sztukę, więc dlaczego nie zachęcić ich do tworzenia rysunków, które wyrażą ich rozumienie słów? Uczniowie mogą tworzyć własne związki z nowymi słowami poprzez rysunki, wzory i inne przykłady.
 • Spraw, by nauka nowych słów była zabawą! Łączenie materiałów wizualnych, takich jak grafiki i zdjęcia, z nauką ze słuchu, aby uwzględnić różne style uczenia się i ułatwić uczniom naukę nowych słów.

Stosowanie strategii nauki słów

Uczniowie stosują strategie nauki słów, siedząc w grupie ławek w jasno oświetlonej klasie.

Strategie uczenia się słów pozwalają uczniom zapoznać się ze słowami i zwrotami. Zamiast posiadać częściową wiedzę, uczniowie poznają znaczenie danego słowa i słów pokrewnych. Uczniowie mogą rozwijać świadomość słowną z pomocą dobrej jakości materiałów do czytania i praktycznych metod nauczania.

Dzielenie słów na znaczące części

Części wyrazów to wyrazy podstawowe, do których można dodać przedrostek lub przyrostek, aby utworzyć nowe słowo.

Umożliwienie uczniom czytania słów kluczowych i dodawania do nich przedrostków lub przyrostków pomaga im zrozumieć znaczenie tych słów na podstawie sposobu ich użycia w zdaniu. Uczniowie powinni mieć możliwość odgadywania znaczenia części wyrazów, co pomoże im w poszerzaniu zasobu słownictwa.

Części wyrazów najlepiej sprawdzają się w przypadku uczniów z większym zasobem słownictwa.

Zadawanie pytań dotyczących słów

Jednym ze sposobów, w jaki uczniowie uczą się słówek, jest zrozumienie ich definicji, sposobu, w jaki funkcjonują gramatycznie oraz ich podtekstu. Motywuj uczniów do zadawania pytań, takich jak:

Czy to słowo ma męską lub żeńską wersję, podobnie jak w innych językach?

Jak mogę użyć tego słowa w więcej niż jednym zdaniu?

Czy to słowo ma kilka znaczeń? Homonimy, takie jak “pióro”, mogą oznaczać przyrząd do pisania lub zagrodę dla zwierząt.

Kiedy uczniowie pogłębiają swoją znajomość słów, nabierają pewności, że potrafią wzbogacić swoje słownictwo.

Rozważaj i ćwicz nowe słowa

Niektóre słowa są łatwiejsze do nauczenia się niż inne. Zachęć uczniów do sprawdzenia swojej znajomości słów i określenia obszarów, w których potrzebują pomocy. Mogą potrzebować pomocy w zwiększeniu pewności siebie, by używać tych słów w zdaniach lub mówić je z przekonaniem. Należy też wziąć pod uwagę, że mogą nie do końca rozumieć znaczenie tych słów.

Zachęcaj uczniów do regularnego analizowania nowych słów i używania ich w codziennych rozmowach. W tym właśnie celu przydaje się zeszyt do nauki słownictwa!

Dodatkowe ćwiczenia z zakresu słownictwa

Ożywiaj słowa poprzez ćwiczenia rozwijające słownictwo! W klasie można robić wiele zabawnych rzeczy, które zachęcają uczniów do ćwiczenia słownictwa.

Wypróbuj poniższe ćwiczenia, aby zwiększyć umiejętności dzieci w zakresie słownictwa:

 • Sortowanie wyrazów z przewodnikiem. Daj uczniom listę słów, które mają podzielić na różne kategorie, takie jak części mowy (rzeczownik, czasownik itp.), geografia (miasta, miejscowości) lub coś, z czym mogą się związać. Uczniowie lepiej poznają nowe słowa, gdy pogrupują je w kategorie. Zamień sortowanie wyrazów w zabawną grę!
 • Poprawki słowne (błędy celowe). Użyj słowa niepoprawnie w zdaniu i poproś uczniów o poprawienie tego błędu. Wybierz jednego lub kilku uczniów, którzy napiszą słowo poprawnie w zdaniu i podzielą się nim z resztą klasy.
 • Tworzenie map myśli. Tworzenie map myśli polega na wykorzystaniu kolorowych ołówków i długopisów do stworzenia grafiki przedstawiającej, w jaki sposób słowo kluczowe łączy się z innymi słowami, podobnie jak w przypadku mapy semantycznej.

Dzięki tym zabawnym ćwiczeniom słownictwo nie będzie tylko kolejnym quizem ortograficznym – stanie się kluczowym elementem nauczania, który będzie wspierał wszystkie inne zajęcia.

Leave a Reply